Εταιρικές Αξίες & Δεσμεύσεις

Δέσμευση της MAMIDOIL – JETOIL για το Περιβάλλον & την Κοινωνία

 • Προαγωγή των εφαρμοζόμενων προσπαθειών του Οργανισμού μου για  ενέργειες που αφορούν το περιβάλλον και την κοινωνία. Ενθάρρυνση των συμμετόχων του Οργανισμού μου να κάνουν το ίδιο.
 • Συνεχής επικοινωνία με τους συμμετόχους του Οργανισμού μου αναφορικά με την ανάπτυξη περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων.
 • Όπου είναι δυνατό, αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 μέσω μείωσής τους και υλοποίηση σχετικών ενεργειών.  
 • Δράση και ενέργειες που βασίζονται στη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τα επιχειρηματικά κριτήρια.
 • Αρμονική συνεργασία με άτομα ή ομάδες ατόμων, εκπροσώπους της κυβέρνησης, την τοπική κοινωνία, τον επιχειρηματικό κόσμο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους διεθνείς οργανισμούς σεβόμενη τη διαφορετικότητα των απόψεων, ιδεών και πεποιθήσεων.
 • Σεβασμό στους νόμους της χώρας όπου δραστηριοποιούμαι ή τις χώρες όπου έχω συνεργασίες. 
 • Στάση και δράση ενάντια σε κάθε παράνομη πράξη, όπως η δωροδοκία, απάτη, κατάχρηση ή ξέπλυμα χρήματος.
 • Δέσμευση απέναντι σε κοινωνικά θέματα με σκοπό την υποστήριξη της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαι.

Εργαζόμενοι:

Δέσμευση της MAMIDOIL – JETOIL προς τους εργαζόμενους

 • Εξάλειψη των διακρίσεων εντός του εργασιακού χώρου αναφορικά με το φύλο, την εθνικότητα, το θρήσκευμα, τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, το κοινωνικό προφίλ.
 • Συμπεριφορά και στάση απέναντι στους ανθρώπους που διέπεται από  σεβασμό, ευγένεια, ειλικρίνεια, εντιμότητα και αμεροληψία.
 • Σεβασμό στις διαφορετικές αρχές, πεποιθήσεις, πολιτισμούς και θρησκεύματα.
 • Παροχή στους εργαζόμενους μηχανισμών στήριξης και σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα κάθε εργαζόμενου.
 • Διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό μου δουλεύουν σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον. 
 • Διασφάλιση δίκαιης αμοιβής, η οποία ανταποκρίνεται στις προσφερόμενες υπηρεσίες.  
 • Δέσμευση για την προσφορά στους εργαζόμενους ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης.
 • Δέσμευση για δίκαιο, αντικειμενικό και διαφανή τρόπο επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων.
 • Προσφορά αξιόλογων υλικών απολαβών στους εργαζόμενους, δυνατότητες εξέλιξης μέσα στην επιχείρηση, στήριξη σε περιόδους ανάγκης, καθώς και υποστήριξη για περαιτέρω εκπαίδευση.   

Προσδοκίες της εταιρείας από τους εργαζόμενους

 • Προάσπιση & εφαρμογή πρακτικών (τόσο στο σπίτι όσο και στο γραφείο) για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος.
 • Διαχείριση πληροφοριών εντός του εργασιακού χώρου της MAMIDOIL - JETOIL με εμπιστευτικότητα. Αποφυγή χρήσης πληροφοριών, υλικού και δεδομένων της εταιρείας για προσωπικό όφελος. Αυτή η υποχρέωση ισχύει και μετά την αποχώρηση από τη MAMIDOIL-JETOIL
 • Εκτίμηση της συνεισφοράς των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζομαι.
 • Αποχή από τη χρήση μέσων για τον εκφοβισμό, την παρενόχληση και από τις διακρίσεις προς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι.
 • Συνεργασία υπό ομαδικό πνεύμα και ενθάρρυνση στη συνεισφορά όλων των μελών της ομάδας μου.
 • Τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών και ακρίβεια στην αναφορά τους. 
 • Αναφορά κάθε απάτης ή περιστατικού διαφθοράς που τυχόν πέσει στην αντίληψή μου. 
 • Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού. 

Προμηθευτές:

Δέσμευση της MAMIDOIL – JETOIL προς τους προμηθευτές

 • Τήρηση των συμφωνιών και των συμβολαίων.
 • Κοινοποίηση σχετικών πληροφοριών που επιτρέπουν την ανάπτυξη και των δύο συμβαλλόμενων μερών – οργανισμών.
 • Επικοινωνία σε κάθε περίπτωση για κάθε θέμα δυσαρέσκειας που μπορεί να προκύψει κατά τη συνεργασία και απάντηση σε εύλογη χρονική περίοδο.

Προσδοκίες της εταιρείας από τους Προμηθευτές

 • Παράδοση υπηρεσιών/ προϊόντων που έχουν συμφωνηθεί και τήρηση των όρων της συμφωνίας / συμβολαίου.
 • Επικοινωνία σε κάθε περίπτωση για κάθε θέμα δυσαρέσκειας που μπορεί να προκύψει κατά την συνεργασία  και δυνατότητα απάντηση σε  εύλογη χρονική περίοδο.
 • Κοινοποίηση σχετικών πληροφοριών που επιτρέπουν την ανάπτυξη και των δύο συμβαλλόμενων μερών – οργανισμών.

Πελάτες:

Δέσμευση της MAMIDOIL – JETOIL προς τους πελάτες

 • Προσφορά των υπηρεσιών μας στον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών με τον καλύτερο τρόπο.
 • Παράδοση των προϊόντων μας βάσει των συμφωνιών. 
 • Η στάση και η συμπεριφορά μας απέναντι στους πελάτες μας να είναι ίδια με αυτή που θα θέλαμε να μας προσφέρεται.

Προσδοκίες της εταιρείας από τους Πελάτες

 • Τήρηση κάθε δέσμευσης ή συμφωνίας που έχει υπογραφεί με τη MAMIDOIL-JETOIL.  
 • Άμεση επικοινωνία για κάθε θέμα δυσαρέσκειας που μπορεί να προκύψει κατά τη συνεργασία και δυνατότητα απάντησης σε εύλογη χρονική περίοδο
 • Εφαρμογή κάθε κανονισμού και πολιτικής που σχετίζεται με τη λειτουργία μας.