Ανθρώπινο Δυναμικό / Διοίκηση

Το Προσωπικό της MAMIDOIL JETOIL αποτελείται από περίπου 215 άτομα. Τα άτομα αυτά στελεχώνουν τα τμήματα των κύριων λειτουργιών της εταιρείας όπως Εμπορικό Τμήμα, Χρηματοοικονομικό, Διακίνηση, Τμήμα Πιστώσεων, Λογιστήριο, Μηχανογράφηση, Γραμματεία, Νομική Υπηρεσία, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προμηθειών, Τεχνική Υπηρεσία και Bunkers (καυσίμων ναυτιλίας), Εγκαταστάσεις, Μάρκετινγκ, κ.α. Στις θυγατρικές εταιρείες της MAMIDOIL JETOIL στην Ελλάδα και το εξωτερικό απασχολούνται γύρω στα 50 άτομα.

Στη MAMIDOIL JETOIL βασιζόμαστε στην πείρα αλλά πιστεύουμε πολύ και στα ανοίγματα προς νέες κατευθύνσεις ενσωματώνοντας στο δυναμικό μας νέους ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες και όρεξη για δουλειά και δημιουργία. 

Η ομοιογένεια και η συνοχή της ομάδας των ανθρώπων που εργάζονται για την εταιρεία επιτυγχάνεται μέσα από συνεχή και συστηματική εκπαίδευση πάνω σε πρακτικά θέματα αλλά και με συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες που σκοπό έχουν να ενδυναμώσουν την ομαδικότητα, να αυξήσουν την αποδοτικότητα του Προσωπικού και να οδηγήσουν τη MAMIDOIL JETOIL και τις θυγατρικές της στην επίτευξη των στόχων, τόσο ως προς τα οικονομικά μεγέθη όσο και προς την ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρώπων της ομάδας.

Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εταιρείας, είναι και οι μοντέρνες και άνετες εγκαταστάσεις που συνθέτουν ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας, όπου κανείς μπορεί να εργαστεί απερίσπαστος και να αποδώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Στους χώρους της εταιρείας τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και κύριο μέλημα είναι να διατηρείται ένα ευχάριστο κλίμα που θα  διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. 

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις άριστες σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στο Προσωπικό και στους Πελάτες της εταιρείας, σχέσεις που έχουν χτιστεί μέσα από πολυετή συνεργασία και αμοιβαία εκτίμηση. Όλα αυτά τα χρόνια η MAMIDOIL JETOIL κατάφερε να δημιουργήσει σταθερές σχέσεις  με Πελάτες και Προσωπικό, να αναπτύξει τις δραστηριότητες της και να εξελίξει τους ανθρώπους της διατηρώντας αναλλοίωτο το ενδιαφέρον της για νέες προοπτικές και καινούριες ιδέες με σεβασμό πάντα στην πείρα και την αφοσίωση των στελεχών της. Η MAMIDOIL JETOIL βαδίζοντας συνεχώς ανοδικά τα τελευταία χρόνια μπορεί με ασφάλεια να χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο σύγχρονες, εύρωστες και δυναμικές εταιρείες του κλάδου της αλλά και ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας για αυτούς που θα την επιλέξουν.

Παροχές

Πολιτική της εταιρείας είναι να προσφέρει αξιόλογες απολαβές στους εργαζόμενούς της, δυνατότητες εξέλιξης μέσα στην επιχείρηση, καθώς και στήριξη σε περίοδους ανάγκης.

Μια από τις παροχές που απολαμβάνει το προσωπικό της MAMIDOIL JETOIL, σε πλήρη εναρμόνιση με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, είναι και η παρουσία του γιατρού εργασίαςεβδομαδιαίως στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Επιπροσθέτως, όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται σε πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ιδιωτικού φορέα που παρέχεται από την εταιρεία.