Εταιρική Διακυβέρνηση

 Στη MAMIDOIL JETOIL η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί βασικό εργαλείο διασφάλισης των υψηλών ηθικών αξιών με τις οποίες εμφορείται η Διοίκηση της εταιρείας, αλλά και επίτευξης των τιθέμενων από αυτή στόχων. Το σύστημα διαδικασιών, αρχών λειτουργίας και κανόνων διοίκησης και ελέγχου που εφαρμόζεται, βοηθά στην επίτευξη:

  • της ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων όλων των ατόμων ή ομάδων ατόμων που συνδέονται με την εταιρεία κατά τρόπο ισότιμο, διαφανή και ακριβοδίκαιο
  • της μεγιστοποίησης της κερδοφορίας και της διάρκειας των επενδύσεων

Στην εταιρεία εφαρμόζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας στον οποίο περιλαμβάνονται όλες οι εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Ν.3016/2002).

Η εύρυθμη και αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση διασφαλίζεται από:

1.  το Διοικητικό Συμβούλιο στους ακόλουθους τομείς:

  • της χάραξης και παρακολούθησης της εταιρικής στρατηγικής 
  • του ουσιαστικού ελέγχου των στελεχών και των επιτροπών / συμβουλίων όπως:

- Συμβούλιο Διοίκησης 9 μελών με σκοπό την παροχή βοήθειας στο ΔΣ σε όλους τους τομείς εκτός των εξουσιοδοτήσεων για ενέργειες που βάση Εσωτ.Καν. Λειτουργίας αποτελεί ευθύνη του ιδίου του ΔΣ

- Επιτροπή Επενδύσεων 5 μελών με ευθύνη την αξιολόγηση επενδυτικών εμπορικών προτάσεων και την υποβολή πρότασης προς το ΔΣ για τελική έγκριση

- Επιτροπή Ελέγχου 3 μελών με ευθύνη την αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση στην εταιρία

Όλες οι επιτροπές και τα συμβούλια αναφέρονται απευθείας στο ΔΣ της εταιρίας.  Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 7μελής  και όλα τα μέλη έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες

2. Τη θέσπιση και τήρηση εσωτερικών διαδικασιών που επιτυγχάνουν την βέλτιστη διαχείριση πόρων και συστημάτων

3.  Την υποβολή σε:

  • εσωτερικό έλεγχο των ανωτέρω διαδικασιών
  • έλεγχο αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων από αναγνωρισμένους εξωτερικούς ελεγκτές

4. Την οργανωτική δομή της εταιρίας με σαφή προσδιορισμό της κάθε οργανικής θέσης και με πλήρη διαχωρισμό αρμοδιοτήτων των διευθυντικών στελεχών που τις καλύπτουν